ČLENSKÁ ZÁKLADŇA


BAČÍKOVÁ Stanislava - Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

BALÁŽI Peter - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

BARICA Ján - The United Nations University McMaster University, Hamilton

BARTÍK Ivan - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

BERACKO Pavol - Kat. ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

BITUŠÍK Peter - Kat. krajinnej ekológie, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

BOŠÁKOVÁ Milena - SVP-OZ Povodie Váhu

BULÁNKOVÁ Eva - Kat. ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

ČEJKA Tomáš - Odd. ekosozológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

ČERNÝ Jaroslav - Odd. ekosozológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ Zuzana- Odd. hydrobiol., Ústav zoológie SAV, Bratislava

DERKA Tomáš - Kat. ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

DOBIÁŠOVÁ Marcela

DRASTICHOVÁ Iveta - Úrad verejného zdravotníctva SR

FIDLEROVÁ Eva - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

GUZIUR Janusz - Kat. biologii i hodowli ryb, Universytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

HAJDU Juraj - CHKO Dunajské luhy

HAMERLÍK Ladislav - Odd. hydrobiológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

HAVIAR Matúš - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

HINDÁK František - Botanický ústav SAV, Bratislava

HOLČÍK Juraj - Bratislava

HUDCOVICOVÁ Martina - Ústav rastlinnej produkcie, Piešťany

HUDEC Igor - Ústav zoológie SAV, Košice

ILLÉŠOVÁ Daniela - Odd. zoocenológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

ILLYOVÁ Marta - Odd. hydrobiológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

JUSKO Jaroslav - Katedra ekológie, Fakulta humanitných a prírod. vied, PU v Prešove

KAPUSTOVÁ Silvia - Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina

KIRKOVÁ Želmíra - Slovenský vodohospodársky podník, š.p., OZ Bratislava

KOLLÁROVÁ Anna - Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš

KORBAČKOVÁ Anna - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín

KOVÁČIK Ľubomír - Kat. botaniky, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

KRNO Iľja - Kat. ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

KUBALOVÁ Silvia - Odd. ekosozológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

KUBÍČEK František - Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta MU, Brno

KUBOVČÍK Vladimír - Kat. biológie a všeob. ekológie, FEE TU, Zvolen

KYSKA PIPIK Radovan - Geologický ústav SAV, Banská Bystrica

LEŠKOVÁ Jarmila - Kat. ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

LEŠŤÁKOVÁ Margita - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

MAKOVINSKÁ Jarmila - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

MANKO Peter - Kat. ekológie, Prešovská univerzita, FHPV, Prešov

MARVAN Petr - Limni, s.r.o., Brno

MAŤAŠOVÁ Zdenka - Povodie Bodrogu a Hornádu - OZ, Košice

MIKLOŠOVIČOVÁ Ľubica - Bratislava

MIŠÍKOVÁ-ELEXOVÁ Emília - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

MLÁKA Miroslav - Stredoslovenské múzeum, prírodovedné oddelenie, Banská Bystrica

NAGY Štefan - Slovenský vodohospodársky podník, š.p., OZ Bratislava

NAGYOVÁ Viera - Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava

NOSKOVIČ Jaroslav - FAPZ, Katedra environmentalistiky a zoológie, SPU v Nitre

NOVIKMEC Milan - Kat. biológie a všeob. ekológie, FEE TU, Zvolen

ONDERÍKOVÁ Vlasta - Hydrotechnológia, s.r.o., Bratislava

OŤAHEĽOVÁ Helena - Odd. geobotaniky, Botanický ústav SAV, Bratislava

PASTUCHOVÁ Zuzana - Odd. hydrobiológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

PEKÁRIK Ladislav - Odd. ekosozológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

PERHÁČOVÁ Zuzana - Kat. biológie a všeob. ekológie, FEE TU, Zvolen

POLÁKOVÁ Lucia - Bratislava

PRISTAŠOVÁ Iveta - Obvodný úrad životného prostredia - ŠSOH, Michalovce

RAKOVSKÁ Alena - Kat. env. a zool. SPU, Fakulta agrobiol. a potr. zdrojov, Nitra

STANČÍKOVÁ Miroslava - Kat. botaniky, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

STLOUKAL Eduard- Kat. zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

SVITOK Marek - Kat. biológie a všeob. ekológie, FEE TU, Zvolen

ŠÍPOŠ Pavol - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Banská Bystrica

ŠPORKA Ferdinand - Odd. hydrobiológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

ŠRAMKOVÁ Katarína - Kat. botaniky, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

ŠTEFKOVÁ Elena - Odd. hydrobiológie, Ústav zoológie SAV, Bratislava

TEREK Jozef - Kat. ekológie, Prešovská univerzita, FHPV, Prešov

TIRJAKOVÁ Eva - Kat. zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

TÓTHOVÁ Lívia - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

TRNKOVÁ Katarína - RÚVZ, odd. životného prostredia, Banská Bystrica

TRÚCHLIK Miroslav - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. HA lab., Horný Hričov

VANČOVÁ Alexandra - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

VELICKÁ Zuzana - Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava

VRANOVSKÝ Marian - Bratislava

ŽIAK Matej - Kat. ekológie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

ŽILÁKOVÁ Ľubomíra - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
18.04.2010
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV