Výbor SLS ZLOŽENIE VÝBORU SLOVENSKEJ LIMNOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI

na funkčné obdobie 2010-2012


Predseda:

prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc.
Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica

Podpredseda:

RNDr. Marta Illyová, PhD.
Ústav zoológie SAV, Bratislava

Tajomník:

RNDr. Eva Tirjaková, CSc.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Hospodár:

RNDr. Elena Štefková, PhD.
Ústav zoológie SAV, Bratislava

Šéfredaktor a výkonný redaktor Limnologického spravodajcu, www stránka:

RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
Ústav zoológie SAV, Bratislava

Vedecká činnosť:

RNDr. Pavel Beracko, PhD.
Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

Ing. Marek Svitok
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen

Revízna komisia:

Ing. Katarína Trnková
RÚVZ, Banská Bystrica

Ing. Milan Novikmec, PhD.
Fakulta ekológie a environmentalistiky TU, Zvolen

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
18.04.2010
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV