LIMNOLOGICKÝ SPRAVODAJCA

Výbor SLS vydáva spravidla dvakrát ročne pre svojich členov bulletin “Limnologický spravodajca”. V ňom informuje členov o dianí v spoločnosti, o programoch a výsledkoch zasadnutí výboru, o organizovaní limnologických podujatí u nás aj v zahraničí, o najnovších limnologických publikáciách, o jubileách členov SLS a limnologických inštitúcií a pod. Súčasne poskytuje priestor členom SLS na publikovanie krátkych informácií majúcich vzťah k životu spoločnosti.
Na vaše odborné príspevky do novej rubriky, príspevky do ostatných existujúcich rubrík, návrhy... sa tešíme na adrese redakcie LS.
Dňom 12.3.2007 sa pridelením čísla ISSN 1337-2971 Národnou agentúrou ISSN stal Limnologický spravodajca oficiálnym registrovaným časopisom.

Pri úplnej absencii akéhokoľvek slovenského limnologického časopisu sa týmto otvára priestor na publikovanie (okrem iného) aj odborných a vedeckých výsledkov z rôznych oblastí limnológie – spočiatku rozsahom obmedzených a nerecenzovaných (v slovenskom, alebo anglickom jazyku), s perspektívou ďalšieho rozširovania. V súvislosti s možnosťou citovania publikovaných príspevkov je nutná úprava číslovania časopisu - počnúc rokom 2007, ktorý bude 1. ročníkom časopisu.
Aktuálne číslo:
LS_10/1
LimnoSprav 2010/1, roč. 4

Redakcia
Sídlo:
Sekcia ekológie živočíchov, Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Šéfredaktor:
RNDr. Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, PhD.
tel. +421-2-59302648
fax. +421-2-59302645
e-mail: zuzana.zatovicova@savba.sk

RNDr. Marta Illyová, PhD. (marta.illyova@savba.sk)
RNDr. Elena Štefková, PhD. (elena.stefkova@savba.sk)

Archív Limnologických spravodajcov:

LS_10/1 LS_09/2 LS_09/1
LimnoSprav 2010/1 LimnoSprav 2009/2 LimnoSprav 2009/1
LS_08/1 LS_07/2 LS_07/1
LimnoSprav 2008/1 LimnoSprav 2007/2 LimnoSprav 2007/1
LS_06/2 LS_06/1 LS_05/2 LS_05/1
LimnoSprav 2006/2 LimnoSprav 2006/1 LimnoSprav 2005/2 LimnoSprav 2005/1
LS_04/2 LS_04/1 LS_03/2 LS_03/1
LimnoSprav 2004/2 LimnoSprav 2004/1 LimnoSprav 2003/2 LimnoSprav 2003/1
LS_02/1 LS_01/2 LS_01/1
LimnoSprav 2002/1 LimnoSprav 2001/2 LimnoSprav 2001/1
LS_00/2 LS_00/1
LimnoSprav 2000/2 LimnoSprav 2000/1

Čo je SLS?

História spoločnosti

Výbor spoločnosti

Stanovy a prihláška

Limnologický spravodajca

Členská základňa

Konferencie

Semináre

Fotogaléria

Odkazy

Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV
Ústav zoológie SAV
Dúbravská cesta 9
845 06 Bratislava
Slovensko
email
© SLS & Ladislav Pekárik
18.04.2010
Slovenská limnologická spoločnosť pri SAV